Vyriausybės nutarimų projektai, kuriais įgyvendinamos naujojo Darbo kodekso nuostatos

2017 m. birželio 6 d. Seime galutinai patvirtintas naujasis Darbo kodeksas. Tam tikrų Darbo kodekso straipsnių įgyvendinimui reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, detalizuojantys naujojo Darbo kodekso turinį. Dėl šios priežasties, pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų projektus, kuriais bus detalizuota papildomų atostogų, specialiųjų pertraukų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygos, konkursinių pareigų į valstybės ir savivaldybių įmones organizavimo tvarka bei darbo sutarties pavyzdinė forma.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodyti dokumentai yra tik projektai, jie tvirtinimo metu gali keistis.

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1233769&p_org=7&p_fix=y&p_gov=y – Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės bei papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo.

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1233796&p_org=7&p_fix=y&p_gov=y – Dėl specialių pertraukų, dirbant lauko sąlygomis (lauke arba nešildomose patalpose), profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą, trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašo patvirtinimo;

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1234953&p_org=7&p_fix=y – Dėl nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo;

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1233776&p_org=7&p_fix=y – Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. Kovo 21 d. Nutarimo Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9acc4a80d32111e69c5d8175b5879c31 – Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Sausio 28 d. Nutarimo Nr. 115 „Dėl darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo.