Papildomos atostogos už ilgalaikį nepertraukiamą darbą

 

Darbo kodekso 138 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje darbuotojams suteikiamos papildomos atostogos, kurių trukmę, suteikimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Taigi, 2017 m. birželio 21 d.  Vyriausybės nutarimu Nr. 496 buvo patvirtintas Papildomų atostogų trukmės, suteikimo ir tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas). Vadovaujantis Aprašo 2.1 punktu, teisę į papildomas atostogas už ilgalaikį nepertraukiamąjį stažą įgyja darbuotojai, kurie toje pačioje darbovietėje išdirbo bent 10 metų. Darbuotojai nepertraukiamai išdirbę toje pačioje darbovietėje pirmuosius 10 metų įgyja 3 papildomas darbo dienas atostogų. Atkreiptinas dėmesys, kad už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje (skaičiuojamą nuo pirmųjų 10 metų nepertraukimo stažo) suteikiama po 1 papildomą darbo dieną atostogų. Taigi, papildomos atostogos už ilgalaikį nepertraukiamą darbą suteikiamos tokia tvarka:

  • Už pirmuosius 10 nepertraukiamo darbo metus – 3 papildomos darbo dienos atostogų;
  • Už paskesnius 5 nepertraukiamo darbo metus – 1 papildoma darbo diena atostogų.

Pažymėtina, kad papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu.

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame minėtąjį Vyriausybės  nutarimą, kuriuo buvo patvirtintas Papildomų atostogų trukmės, suteikimo ir tvarkos aprašas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ