Nauji darbo santykius, užimtumą ir socialinę apsaugą reguliuojantys teisės aktai

2016 m. rugsėjo 14 d. buvo patvirtintas naujasis Darbo kodeksas. Nors būtent šis teisės aktas susilaukė daugiausia dėmesio ir diskusijų, verta žinoti, kad Darbo kodeksas yra tik vienas iš daugelio projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas” rezultatų. Projekto, geriau žinomo kaip „Socialinis modelis“, metu buvo tobulinamas ne tik darbo santykių reguliavimas, bet taip pat užimtumą ir socialinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

Žemiau pateiktoje lentelėje rasite sąrašą naujų teisės aktų, reguliuojančių darbo, užimtumo ir socialinės apsaugos sritis. Visų šių teisės aktų aktualius tekstus galite rasti teisės aktų registre (www.e-tar.lt) įvedę teisės akto numerį. Visi nurodyti teisės aktai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d., jei nenurodyta kitaip.

DARBO SANTYKIAI

Teisės akto numeris Priėmimo data Pavadinimas Trumpas aprašymas
XII-2603 2016-09-14 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Šiuo įstatymu patvirtinamas naujos redakcijos Darbo kodeksas ir išsprendžiami svarbiausi jo įsigaliojimo klausimai.
XII-2604

 

2016-09-14 Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas Įstatyme įtvirtinamas naujas institutas – ilgalaikio darbo išmokų fondas ir iš jo mokamos išmokos. Primename, kad būtent ilgalaikio darbo išmokos pakeis dalį darbdavio mokamų išeitinių išmokų atleidžiamiems darbuotojams.
XII-2605

 

2016-09-14 Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 4 straipsnio pakeitimo įstatymas Nors nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujas Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas, tačiau išmokos iš Garantinio fondo pagal paraiškas, pateiktas iki 2016 m. gruodžio 31 d., bus skiriamos ir mokamos laikantis iki naujo įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų, tai yra Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926, nuostatų. Šio įstatymo 4 str. keičiamas siekiant jo nuostatas suderinti su nauja Darbo kodekso straipsnių numeracija.
XII-2606

 

2016-09-14 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 6, 8, 9 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio ir priedo pakeitimo bei 13-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Įstatyme įtvirtinamos kai kurios naujos valstybinės darbo inspekcijos funkcijos, pavyzdžiui, nagrinėti darbdavių prašymus dėl darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų darbo sutarčių nutraukimo darbdavio iniciatyva, darbdavio valia ir jų būtinųjų darbo sutarties sąlygų pabloginimo.
XII-2607

 

2016-09-14 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas Įstatyme patikslinamos kai kurios nuostatos. Dalis nuostatų yra perkeliama iš senojo Darbo kodekso (pavyzdžiui papildomos nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų garantijos, senojo Darbo kodekso 278 str.), sureguliuojama nuotolinį ir laikinąjį darbą dirbančių darbuotojų sauga.
XII-2465

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymas Numatomas privalomas darbuotojų atstovų dalyvavimas įmonės valdyme – valdyboje.
XII-2468

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nustatomas apribojimas nacionalinės sveikatos sistemos vadovaujantiems darbuotojams, su kuriais nutraukiama darbo sutartis šalių susitarimu (Darbo kodekso 54 str.): jiems išmokamos kompensacijos negali viršyti trijų VDU dydžio.

UŽIMTUMAS

Teisės akto numeris Priėmimo data Pavadinimas Trumpas aprašymas
XII-2470

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas Įstatyme pirmą kartą sistemiškai pateikiama darbo santykių, individualios veiklos ir neatlygintino užimtumo samprata. Įtvirtinamos naujos užimtumo rėmimo formos, pavyzdžiui, pameistrystės darbo sutartis, stažuotė.

SOCIALINIS DRAUDIMAS

Teisės akto numeris Priėmimo data Pavadinimas Trumpas aprašymas
XII-2508

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymas Nustatomos socialinio draudimo rūšys, atskirų kategorijų asmenų įmokų mokėjimo tvarka. Numatomos papildomos apmokestinamų pajamų rūšys, pavyzdžiui, tantjemos, atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje.
XII-2511

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 6, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Atsižvelgiama į socialinio draudimo naujoves – ligos ir motinystės socialinio draudimo atskyrimą, pensijų sandarą.
XII-2501

 

2016-06-28 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymas Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų pavadinimai keičiami į  motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Nustatomos šių išmokų ir ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo naujovės.
XII-2471

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymas Nustatoma nauja nedarbo draudimo išmokos skaičiavimo metodika, įtvirtinama nauja išmokos rūšis – dalinio darbo išmoka.
XII-2472

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymas Nustatomos kai kurios ligos, periodinių kompensacijų, kompensacijų apdraustajam mirus skaičiavimo naujovės. Numatomas pareigūnų draudimas.
XII-2512

 

2016-06-29

(Įsigalioja 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymas Įstatymu faktiškai įtvirtinama socialinio draudimo pensijų reforma. Keičiasi pensijos sandara, skaičiavimo formulė ir dydžiai. Numatomas pensijų indeksavimas, automatinis pensijos naujinimas įgijus papildomą draudimo stažą ir kt.
XII-2515

 

2016-06-29

(Įsigalioja 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo Nr. IX-1828 pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujam Socialinio draudimo pensijų įstatymui (Nr. I-549), išankstinis pensijų mokėjimas bus vykdomas pagal pastarojo įstatymo nuostatas.

SOCIALINĖ PARAMA

Teisės akto numeris Priėmimo data Pavadinimas Trumpas aprašymas
XII-2506

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymas Pakeičiamas pats įstatymo pavadinimas: „Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas“. Įtvirtinami nauji šalpos pensijų pavadinimai: šalpos neįgalumo, šalpos senatvės ir šalpos našlaičių pensijos ir jų mokėjimo tvarka. Toliau mokamos ir šalpos kompensacijos. Tuo tarpu tikslinės kompensacijos sureguliuojamos atskiru įstatymu (XII-2507).
XII-2507

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas Reguliuojamos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Pagal šį įstatymą taip pat bus toliau mokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtos ir mokėtos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas.
XII-2500

 

2016-06-28 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 10, 12, 13 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymas Nustatomos naujos papildomos išmokų vaikams rūšys: išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

KITI SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

Pakeitimais iš esmės siekiama suderinti juos su nauju darbo santykių, socialinio draudimo pensijų ir išmokų reguliavimu (ypatingai naujų sąvokų naudojimu).

Teisės akto numeris Priėmimo data Pavadinimas
XII-2514

 

2016-06-29

(Įsigalioja 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas.

 

XII-2517

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo Nr. I-732 3 straipsnio pakeitimo įstatymas.
XII-2505

 

2016-06-29

(Įsigalioja 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 10, 17, 23, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2513

 

2016-06-29

(Įsigalioja 2018-01-01)

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2519

 

2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2520

 

2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2516

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymas.
XII-2463

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 19 straipsnio pakeitimo įstatymas.
XII-2518

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2467

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 14 straipsnio pakeitimo įstatymas.
XII-2466

 

2016-06-21 Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 19 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2502

 

2016-06-28 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas.
XII-2509

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 57 straipsnio pakeitimo įstatymas.
XII-2510

 

2016-06-29 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 65, 66, 67, 68, 70 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymas.