Darbo kodekso nuostatas įgyvendinantys poįstatyminiai aktai – atnaujintas sąrašas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame naująjį Darbo kodeksą įgyvendinančių teisės aktų sarąšą. Lentelėje pateiktos svarbiausių poįstatyminių teisės aktų priėmimo datos, priėmusių institucijų suteikti numeriai ir interaktyvios nuorodos.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, jog dalis svarbių aprašų, pvz., „Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas“, “ Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas“, „Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas“ yra patvirtinti vienu  Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

 

 

POĮSTATYMINIAI TEISĖS AKTAI

PAVADINIMAS PRIĖMUSI INSTITUCIJA/ASMUO DATA NUMERIS INTERAKTYVI NUORODA
Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d. Nr. 534 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d.  Nr. 534 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81634cc05d6811e79198ffdb108a3753
Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d.

 

Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Sezoninių darbų sąrašas

 

 

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d.

 

 

Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. Nr. 496 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/ZNCKrBEylJ
Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašas

 

 

Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d Nr. 469 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb65c040574a11e7846ef01bfffb9b64
Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d.

 

 

Nr. 518 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46a43c005cd411e79198ffdb108a3753
Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas Vyriausybė 2017 m. birželio 28 d. Nr. 523 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/539c24905cd911e79198ffdb108a3753

 

Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-340 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d0fbaa05cb211e79198ffdb108a3753
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2016 m. spalio 24 d.

 

Nr. A1-573 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db37411099c411e69ad4c8713b612d0f/MAnxkRoMsr
Darbo arbitražo nuostatai Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d.

 

Nr. A1-335 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9f4b7f05cb111e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl  darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-342 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61ef90605cdc11e79198ffdb108a3753
Reikalavimai darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-333 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/917cc7105cb111e79198ffdb108a3753
Kolektyvinių sutarčių registravimo

ir viešo skelbimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d.

 

Nr. A1-334 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b26464605cb111e79198ffdb108a3753
Darbo ginčų komisijos nuostatai

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-344 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/935f0d105cdc11e79198ffdb108a3753
Įsakymas

dėl darbo ginčų komisijos nuostatų, darbo ginčų komisijos darbo reglamento, darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-344 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/935f0d105cdc11e79198ffdb108a3753
Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 30 d.

 

Nr. A1-348 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb5242b05fd811e79198ffdb108a3753
Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m.  liepos 5  d. Nr. A1-383 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ee77600619511e7b85cfdc787069b42
Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatai Vyriausybė 2017 m. liepos 5 d. Nr. 576 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8609c09067bf11e7827cd63159af616c
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. liepos 21d.

 

Nr. A1-394 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d5a7006dfd11e7827cd63159af616c
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. liepos 17 d.

 

Nr. 6P-89-(2.1)

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/293f7a40711411e7827cd63159af616c
Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2017 m. liepos 25 d. Nr. EV-124 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1b5f18071bd11e7827cd63159af616c
Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. rugpjūčio 11 Nr. 1V-575 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/029d8ec07e9011e7804fae56a3fa17a5
Įsakymas

dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 21 d.  Nr. A1-310 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69c637e0565011e7846ef01bfffb9b64
Įsakymas

dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-343 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b2df7605cdc11e79198ffdb108a3753
Įsakymas dėl informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-258 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc22f0503fb811e7b66ae890e1368363
Įsakymas dėl tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. birželio 30 d. Nr. A1-346 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/65f3a8805d5511e79198ffdb108a3753