10 svarbiausių darbų, kuriuos darbdaviams reikia atlikti iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos
Naujasis Darbo kodeksas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.
VISIEMS DARBDAVIAMS
Parengti naujos redakcijos vidaus darbo tvarkos taisykles
 • Nustatyti pagrindines darbuotojų teises ir pareigas;
 • Sureguliuoti darbo sutarčių sudarymą, nutraukimą ir užtikrinti drausmę;
 • Įtvirtinti darbo laiko organizavimo ir atostogų suteikimo tvarką.
Perskaičiuoti visų darbuotojų neišnaudotas kasmetines atostogas
 • Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos darbo dienomis;
 • Septynios kalendorinės dienos paverčiamos į penkių darbo dienų trukmės atostogas;
 • Šešių darbo dienų per savaitę atveju suteikiamos šešių darbo dienų trukmės atostogos.
Nustatyti vidutinį darbuotojų skaičių įmonėje
 • Papildomos pareigos ar lengvatos priklauso nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus;
 • Daugiau kaip dvidešimt darbuotojų sukuria papildomas informavimo pareigas;
 • Mažiau kaip dvidešimt darbuotojų leidžia pasinaudoti taisyklių išimtimis.
Įtvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarką
 • Tvarka apsaugo darbdavio duomenis ir užtikrina konfidencialumą;
 • Darbuotojai turi būti supažindinti su interneto, el. pašto ir kitų technologijų naudojimu;
 • Su darbuotojais turi būti aptartos jų privatumo taisyklės darbo vietoje.
Parengti darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo tvarką
 • Iš esmės pakeistas darbo drausmės užtikrinimo reguliavimas;
 • Naujame darbo kodekse nebelieka tokių nuobaudų rūšių kaip pastaba ir papeikimas;
 • Pažeidimų fiksavimas ir tyrimas yra būtinas norint taikyti drausminę atsakomybę.
Įvertinti naujų darbo sutarčių rūšių poreikį ir parengti tokių darbo sutarčių projektus
 • Naujos darbo sutarčių rūšys: pameistrystės, projektinio, nenustatytos apimties, darbo vietos dalijimosi ar darbo keliems darbdaviams sutartys;
 • Suteikia darbdaviams ir darbuotojams lankstumo;
 • Būtina įvertinti sudarymo galimybes kiekvienoje darbovietėje.
Nustatyti įmonės vadovaujančių darbuotojų pareigybes ir jų bendrą skaičių
 • Tai darbuotojai, kurie turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus;
 • Galimi specifiniai darbo santykių ypatumai, tačiau būtina įtvirtinti vidinėse taisyklės;
 • Negali viršyti 20% darbuotojų vidutinio skaičiaus.
Įtvirtinti darbuotojų darbo laiko apskaitos taisykles
 • Reikalingos naudojant individualią darbo laiko apskaitą;
 • Privaloma žymėti tik nukrypimus nuo normalaus darbo laiko (viršvalandžius ir pan.);
 • Būtinos dirbant suminio darbo laiko režimu ar nenustatytos apimties darbą.
Nustatyti ir įforminti pagrindinę darbo sutartį
 • Nebelieka galimybės su tuo pačiu darbuotoju sudaryti dvi ar daugiau darbo sutarčių;
 • Jau sudarytos kelios darbo sutartys lieka galioti;
 • Būtina nustatyti pagrindinę darbo sutartį ir susitarti dėl papildomų darbo funkcijų.
Parengti naują nekonkuravimo susitarimo formą
 • Nekonkuravimo susitarimai tampa darbo susitarimu, o ne civiliniu sandoriu;
 • Nustatytos konkrečios sąlygos ir apribojimai nekonkuravimui;
 • Būtina mokėti kompensaciją.
Papildomai darbdaviams gali reikėti:
Jei turite daugiau kaip 20 darbuotojų:
 • Inicijuoti darbo tarybos rinkimus;
 • Patvirtinti nuasmenintų duomenų apie vidutinį darbo užmokestį pagal lytį ir profesijų grupes nustatymo ir teikimo tvarką;
 • Patvirtinti įmonės darbo apmokėjimo sistemą.
Jei turite daugiau kaip 50 darbuotojų:
 • Parengti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros darbovietėje priemones;
 • Parengti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos įgyvendinimo priemones.